Skip links

Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni

İnsan Kaynakları politikamız, hayalleri ve yeteneklerini birleştirerek başarıya odaklanan çalışan profili oluşturmaktır.

Ana Başlıklar

Aydınlatma Metni İçeriği

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi (“Duran Doğan”), www.durandogan.com alan adlı internet sitemizi (“Site”) ziyaret ettiğinizde çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

Veri Sorumlusu

Unvanı : Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
Adres : Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:41 Arnavutköy/İstanbul
İnternet Sitesi : https://www.durandogan.com/
Tel : +90 212 771 46 06
MERSİS : 0315007041400016

İşleme Amaçları

-İnternet sitemizi ziyaretiniz esnasında iletişim formunu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz ad, soyad, iletişim bilgileri, gibi kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

-KVKK’nın 5/2/a maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve 5/2/ç maddesi kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,

-KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında kendi rızanızla kaydolmanız koşuluyla e-bültenimizden yararlanmak için e-postanızı paylaşmanız halinde tarafınıza e-bültenimizin gönderilmesi veya iletişim formu kullanılarak tarafımızla iletişime geçilmesi halinde taleplerinizin karşılanabilmesi,

-KVKK’nın 5/2/f maddesi kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Duran Doğan İştiraklerine, gerektiği takdirde resmi mercilere ve www.durandogan.com alan adlı internet sitesi başta olmak üzere Duran Doğan ve/veya İştirakleri’nin web siteleri, sosyal medya platformları ve yazılımları için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

2. maddede sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz Sitede bulunan iletişim formunu veya e-bülten formunu doldurarak tarafımıza ulaştığınızda yazılı olarak elektronik ortamda veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü olarak toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması âlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde [ilgili forma gitmek için tıklayınız] linkinde yer alan başvuru formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.
Şirket’in Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:41 Arnavutköy/İstanbul adresine gelerek,
Şirket’in Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:41 Arnavutköy/İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek, veya
Şirket’in [[email protected]] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.

Opmar Optik, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri [[email protected]] adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:41 Arnavutköy/İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.

🍪 This website uses cookies to improve your web experience.